Wg dostępnych danych, ponad połowa Polaków powyżej 18 roku życia posiada wadę wzroku. W większości przypadków do normalnego funkcjonowania wystarczą okulary lub soczewki kontaktowe, ale czasami problem jest dużo poważniejszy. Kiedy wada wzroku utrudnia bądź uniemożliwia normalne życie, pacjent może ubiegać się o orzeczenie niepełnosprawności. Jakie wady wzroku kwalifikują do orzeczenia niepełnosprawności?

Wg aktualnych statystyk, w Polsce ponad 500 tysięcy osób cierpi z powodu poważnego uszkodzenia wzroku. Światowe dane informują, że znaczne zaburzenia widzenia dotyczą 1% populacji, a całkowita liczba osób słabowidzących i niewidomych wciąż rośnie. Wiąże się to z wieloma czynnikami. Jednym z nich jest starzejące się społeczeństwo i niepełnosprawność wzroku wynikająca z wieku.

Przyczyny problemów z widzeniem

Istnieje wiele chorób oczu, które nieleczone, mogą doprowadzić do poważnych problemów z widzeniem, a nawet do ślepoty. Są to m.in.:

 • Zaćma – powoduje częściowe lub całkowite zmętnienie soczewki i obniżenie ostrości widzenia.
 • Jaskra – prowadzi do uszkodzenia nerwu wzrokowego i utraty funkcji widzenia,
 • Wysoka krótkowzroczność (w tym krótkowzroczność zwyrodnieniowa, tzw. patologiczna, powodująca zmiany siatkówki) – charakteryzuje się pogorszonym widzeniem zarówno do dali jak i do bliży.
 • Zwyrodnienie plamki żółtej (AMD) – prowadzi m.in.: do pogorszenia widzenia, zniekształcenia obrazu i w postaci wysiękowej jest jedną z najczęstszych przyczyn ślepoty dorosłych na świecie. Natomiast suche AMD powoduje mroczek centralny (pacjent widzi, ale jedynie obrzeżami siatkówki).
 • Retinopatia wcześniacza (ROP) – rozwija się u dzieci urodzonych przed czasem. Spośród 5 stadiów choroby, ostatnie powoduje całkowite odwarstwienie siatkówki i brak wzroku. ROP może występować równocześnie z wadami refrakcji, zezem, jaskrą i niedowidzeniem.
 • Niedowidzenie oka – najczęściej występuje jako następstwo nieskorygowanej wady wzroku lub zeza. Niedowidzenie oka może również wystąpić bez przyczyny organicznej. Zaniedbane niedowidzenie oka może prowadzić do niepełnosprawności.

Znacznie uszkodzony wzrok może być także wynikiem nieszczęśliwego wypadku, choroby nowotworowej, cukrzycy, chorób zakaźnych i wielu innych.

Populacja ludzi borykających się z poważnymi problemami z widzeniem jest bardzo zróżnicowana ze względu na poziom dysfunkcji wzroku. Niektórzy pacjenci z uwagi na mocno odczuwalne utrudnienia w życiu mogą ubiegać się o orzeczenie niepełnosprawności wzrokowej.

Jaka wada wzroku kwalifikuje do orzeczenia o niepełnosprawności?

Wiele osób, którym poważne problemy ze wzrokiem utrudniają codzienne życie, szuka informacji o tym jaka wada wzroku kwalifikuje do niepełnosprawności i od ilu dioptrii mówimy o niepełnosprawności?

Otóż wg polskich rozporządzeń wyróżniamy 3 stopnie niepełnosprawności:

 • Znaczny stopień niepełnosprawności – dotyczy osób z całkowitą ślepotą obuoczną lub praktyczną ślepotą obuoczną. Ostrość wzroku po korekcji w lepszym oku nie przekracza 5% normalnej ostrości. Pole widzenia zawężone jest do około 20 stopni – widzenie lunetowe.
 • Umiarkowany stopień niepełnosprawności – dotyczy osób, u których ostrość wzroku po korekcji w lepszym oku wynosi od 6% do 10% normalnej ostrości oraz pacjentów z zawężonym polem widzenia do około 30 stopni.
 • Lekki stopień niepełnosprawności – dotyczy osób z obuoczną bezsoczewkowością, osoby jednooczne oraz osoby, których ostrość wzroku w lepszym oku po korekcji szkłami nie przekracza 25% normalnej ostrości. Pacjenci tacy nie są prawnie uznawani za niewidomych.

Określając stopnie niepełnosprawności wzrokowej bierze się pod uwagę również inne czynniki. Przykładowo, jeśli pacjentowi grozi odwarstwienie siatkówki, a co za tym idzie – utrata lub znaczne pogorszenie wzroku, kwalifikowany jest on do wyższego stopnia niepełnosprawności, nawet jeśli obecna ostrość i pole widzenia są lepsze niż w podanym zakresie.

Na podwyższenie stopnia niepełnosprawności wzrokowej mają również wpływ inne choroby, np. postępujące zwyrodnienie barwnikowe siatkówki.

Jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności?

Aby uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności, należy zgłosić się do powiatowego zespołu do spraw orzekania niepełnosprawności w swoim miejscu zamieszkania. Tam można dowiedzieć się jakie dokumenty trzeba złożyć w celu ubiegania się o orzeczenie.

Zwykle są to:

 • wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – wydaje zespół ds orzekania o niepełnosprawności,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia – wydaje zespół ds orzekania o niepełnosprawności,
 • dokumentacja potwierdzająca stan zdrowia – wszystkie wyniki badań, wypisy ze szpitala, itp., które mogą mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności.

Jeśli chory przedstawia komisji kserokopie dokumentów, niezbędne będą oryginały do wglądu.

W zależności od uzyskanego stopnia niepełnosprawności wzrokowej, pacjentowi przysługują różne świadczenia, ulgi i uprawnienia. Mogą to być np.: specjalne warunki zatrudnienia, świadczenia opiekuńcze, dofinansowanie w przypadku likwidacji barier architektonicznych w domu, usługi socjalne, terapeutyczne, ulgi podatkowe, ulgi w komunikacji publicznej. Warto pytać o swoje przywileje w odpowiednich instytucjach, m.in. ośrodku pomocy społecznej, urzędzie miasta, urzędzie pracy, urzędzie skarbowym, na poczcie itp.

Czy można ograniczać niepełnosprawność wzrokową?

Mimo wspomnianych udogodnień dla osób niepełnosprawnych, najlepszym sposobem na komfortowe życie społeczne i zawodowe jest jednak dbanie o wzrok i podjęcie próby leczenia nawet poważnych schorzeń.

W tym celu warto korzystać z usług sprawdzonych placówek medycznych i doświadczonych specjalistów.

Źródło tekstu: https://voigtklinikaoka.pl/2021/06/07/jakie-wady-wzroku-kwalifikuja-do-orzeczenia-o-niepelnosprawnosci/